แบรนด์ชีวาทัย

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ : บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ชีวาทัย จำกัด ได้เข้าถือครองหุ้นจำนวน 100% ในบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด (ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชีวาทัย อินเตอรเชนจ์ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม โดยปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมอาคารสูง (High Rise) ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงเตาปูน เขตบางซื่อ ติดกับโครงการรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายม่วง และโครงการฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด (ชีวาทัย ฮัพ ซูน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 168 ล้านบาท ภายหลังได้มีการลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 78 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตามลำดับ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชีวาทัย ฮัพ ซูน ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยปัจจุบัน มีโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการขายจำนวน 1 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการเดอะ สุรวงศ์ ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำนวน 27,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน

CHEWATHAI SOCIETY

News update, promotions and previleges.Build a better life that lasts forever