นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

28 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข-เพิ่มเติม)
28 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
24 มี.ค. 2560
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2560
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. ชีวาทัย แถลงแผนธุรกิจ ปี 2560
24 ก.พ. 2560
การจ่ายเงินปันผล,การออกหุ้นกู้และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข-เพิ่มเติม)
23 ก.พ. 2560
การจ่ายเงินปันผล,การออกหุ้นกู้และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข-เพิ่มเติม)
22 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22 ก.พ. 2560
การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
07 ก.พ. 2560
หนังสือแจ้งสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน) (แก้ไข)
07 ก.พ. 2560
หนังสือแจ้งสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
22 ธ.ค. 2559
ประกาศวันหยุดประจำปี 2560
30 พ.ย. 2559
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
30 พ.ย. 2559
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
30 พ.ย. 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
30 พ.ย. 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
30 พ.ย. 2559
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
11 พ.ย. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559