TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.27
เปลี่ยนแปลง: +0.01
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.26 - 1.28
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 2,065,900
% เปลี่ยนแปลง: +0.79
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.65
ปรับปรุงเมื่อ:20 ตุลาคม 2560 (16:39)
Chart Type