TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.39
เปลี่ยนแปลง: +0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.37 - 1.42
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 6,614,100
% เปลี่ยนแปลง: +1.46
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.65
ปรับปรุงเมื่อ:15 ธันวาคม 2560 (16:39)
Chart Type